Kathina Ceremony 2018 – งานกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๑

 

ขอเชิญชวนญาติโยม กลัยาณมิตรร่วมงานกฐินสามัคคี

ณ โรงแรม Aberdeen Alten Hotel

ในวันที่ อาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 

Comments are closed.