New Year’s Chanting

Invitation to New Year’s Buddhist Chanting on 31 December 2016 (from 8.09 pm) and 1 January 2017 (from 10.00 am)

 

ทำบุญส่งท้ายปีเก่า 2559 ต้อนรับปีใหม่ 2560 อธิษฐานจิตเริ่มต้นชีวิตในปีใหม่ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ บวชเนกขัมมปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา และสวดมนต์ข้ามปีไปสู่พุทธศักราช 2560

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 1 มกราคม 2560

*สำหรับท่านที่จะบวชเนกขัมมปฏิบัติธรรมติดต่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เจริญพร สาธุๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *