Author: Temple

Life in the UK Handbook translated in Thai

  หนังสือ Life in UK ภาคภาษาไทยฉบับล่าสุด วัดไทยพุทธารามเมืองอเบอร์ดีน และวัดธรรมปทีปเมืองเอดินบะระ ได้ร่วมกันจัดพิมพ์หนังสือ Life in UK ภาคภาษาไทยฉบับล่าสุด ซึ่งเป็นผลงานของดร.การ์เน็ทท์ และองค์กร ท่านสามารถติดต่อขอยืมหนังสือเล่มนี้ได้จากวัดทั้ง 2 แห่ง เมื่อท่านสอบผ่านแล้วขอความกรุณาคืนหนังสือให้วัดเพื่อญาติ โยมท่านอื่นจะได้มีโอกาสใช้เพื่อเตรียมตัวสอบในคราวต่อไป